Polityka prywatno?ci

sobota, 23 marca 2013 15:16 | Cezary Jackiewicz
Drukuj


Polityka Prywatno?ci
Portal openrouter.info zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatno?ci. Polityka Prywatno?ci obowi?zuje wszystkie osoby odwiedzaj?ce nasz serwis.

Dane osobowe
W trakcie korzystania z portalu openrouter.info mo?esz by? poproszony o podanie niektórych danych osobowych (np. podczas rejestracji na forum portalu). Portal openrouter.info nie udost?pnia tych danych osobom/firmom trzecim.

Ciasteczka (cookies)
Ciasteczka (pliki "cookies") stanowi? ma?e pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu U?ytkownika i identyfikuj? w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia dzia?ania serwisu (np. poprzez zapami?tanie loginów w celu przy?pieszenia logowania). Ciasteczka s? nieszkodliwe dla u?ytkownika, nie maj? wp?ywu na jego dane. Ka?dy u?ytkownik mo?e wy??czy? cookies w przegl?darce.

JAK WY??CZY? CIASTECZKA

Google Analytics
Portal openrouter.info korzysta z us?ug Google Analytics, us?ugi analizy ogl?dalno?ci stron internetowych udost?pnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics u?ywa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze u?ytkownika w celu umo?liwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki u?ytkownicy z niej korzystaj?. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez u?ytkownika (w??cznie z jego adresem IP) b?d? przekazywane spó?ce Google i przechowywane przez ni? na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

AdTaily.pl
Portal openrouter.info korzysta z us?ug sieci reklamowej Adtaily.pl, która przechowuje pliki cookies. Zawieraj? one informacje pozwalaj?ce dostosowa? pojawiaj?ce si? reklamy do wymaga? u?ytkowników. Podobnie jak ciasteczka "systemowe", mo?e to zosta? wy??czone w przegl?darce internetowej.

Wy??czenie odpowiedzialno?ci
Portal openrouter.info nie bierze odpowiedzialno?ci za komentarze osób i firm udzielaj?cych na na naszym portalu.

 
Share