Odtwarzacze multimedialne produkcji Asusa - O!Play

niedziela, 08 maja 2011 11:13 | Cezary Jackiewicz
Drukuj

Ma?y opis trzech odtwarzaczy multimedialnych produkcji Asusa O!Play MINI, O!Play HDP-R1 oraz O!Play HD2.

Asus O!Play MINI

Najmniejszy, najprostszy oraz najta?szy z tej trójki. Przeznaczony raczej dla u?ytkowników którzy nie chc? go ??czy? do sieci i wystarczy im odtwarzanie z dysków USB.

 

oplay_mini

 

Strona produktu: http://pl.asus.com/Multimedia/Digital_Media_Player/OPlay_MINI/

Specyfikacja wg producenta

Odtwarzacz to malutkie pude?ko, z jednym wej?ciem USB 2.0 oraz czytnikiem kart z przodu oraz wyj?ciami HDMI, optycznym, Composite Video/Audio z ty?u. Naprawd? prosty z podstawowymi wyj?ciami. Brak z??cza ethernet.

Zasilacz zosta? zrealizowany w postaci wtyczki wk?adanej w gniazdo, ale posiada (jak wi?kszo?? ostatnich produktów Asusa) wymienne bolce do gniazdka na?ciennego. Pilot wygodny, obs?uga jedn? r?k? nie sprawia problemów.

Oprogramowanie w j?zyku polskim, do?? intuicyjne. Do?? szerokie mo?liwo?ci kontroli napisów (po?o?enie, rozmiar, kolory, kodowanie). Zawiera w sumie opcje niezb?dne do ustawienia. Obs?uga praktycznie sprowadza si? do wyci?gni?cia z pude?ka, zmiany kodowania napisów (domy?lnie jest w utf-8) i mo?na korzysta? z niego.

Jego cena to ok 250z?.

O!Play HDP-R1

Je?eli wspomniany ju? odtwarzacz to za ma?o - warto spojrze? na O!Play HDP-R1.

 

oplay_hdpr1

 

Strona produktu: http://pl.asus.com/Multimedia/Digital_Media_Player/OPlay_HDPR1/

Specyfikacja wg producenta

Najwa?niejsza zmiana - port Ethernet RJ45. Oznacza to dwie sprawy: dost?p do zasobów sieci typu: stacje TV i radiowe online, prognozy pogody (w wy?wietlaniem miejsca na Google Maps!), waluty, czytnik RSS, przegl?dark? zdj?? Picassa i Flickr. I co najwa?niejsze to dzia?a. Oraz drugi aspekt - dost?p do zasobów multimedialnych nie tylko z pod??czonego dysku usb, ale tak?e z zasobów sieciowych dost?pnych przez samb? lub serwery DLNA. W menu wyboru znajduj? si? standardowo cztery opcje wyszukiwania ?ród?a mulitmedii: dyski lokalne, CDROM, sie? oraz uPNP.

Inny aspekt to zewn?trzne z??cze eSATA (wspó?dzielone z drugim z??czem USB 2.0). Mam wra?enie ?e do?? ma?o popularne ostatnio, tym bardziej ?e coraz wi?cej s?yszy si? o USB 3.0. Dzi?ki eSATA mamy mo?liwo?? 6 krotnego szybszego transferu danych w porównaniu do USB 2.0. Rodzi si? tylko pytanie po co, skoro USB 2.0 i tak sobie radzi nawet z du?ym materia?em.

Zasilacz zosta? zrealizowany w postaci ju? zewn?trznego pude?eczka.

Aby nie by?o tak ró?owo - jest kilka spraw które tu nie pasuj?. Pierwsza - pilot. Niestety jest wielki, gruby i kompletnie nie pasuje, a to z nim najcz??ciej b?dziemy si? styka?. Na pilocie zosta? do??czony przycisk szybkiego dost?pu do menu muzyki. Ale to i tak przes?ania wielko?? pilota.

Brak j?zyka polskiego w menu odtwarzacza. Oprogramowanie mo?na aktualizowa? online, jednak?e by?a to najnowsza dost?pna wersja. Wiele j?zyków do wyboru, brak polskiego. Dla u?ytkownika posiadaj?cego nawet podstawow? znajomo?? j?zyka angielskiego nie b?dzie stanowi? ?adnych problemów, ale jednak producent móg?by si? postara?. Mo?na mie? nadziej? ?e zostanie to poprawione wraz z nast?pnym wydaniem oprogramowania.

Obudowa, podobnie jak pilot sprawa do?? dziwne wra?enie. Brak jest "lekko?ci" - jest du?a i bardziej przypomina kanciaste pude?ko które lepiej schowa? za telewizorem ni? wystawi? obok. Sama obudowa jest pod?wietlana niebiesk? albo czerwon? diod? (w zale?no?ci od trybu pracy). Z przodu obudowy znajdziemy dwa z??cza  - USB 2.0 oraz eSATA/USB 2.0, z tylu za? Composite Video/Audio, wyj?cie HDMI, optyczne oraz z??cze RJ45.

Cena odtwarzacza to ok 320z?.

O!Play HD2

Sprz?t dla najbardziej wymagaj?cych - USB 3.0 i NAS na pok?adzie.

 

oplay_hd2

 

Strona produktu: http://pl.asus.com/Multimedia/Digital_Media_Player/OPlay_HD2/

Specyfikacja wg producenta

Rozmiar tego odtwarzacza przypomina ju? porz?dny tom encyklopedii. Jednak?e wyró?nia si? pewnymi cechami:

Pierwsza cecha oznacza bezproblemowe odtwarzanie danych z kamer i aparatów cyfrowych. Menu odtwarzacza jest w j?zyku polskim, dost?p do no?ników do?? intuicyjny wi?c nie powinno by? tu wi?kszych problemów z odtwarzaniem multimedi.

Druga cecha natomiast przynosi nam, podobnie jak w poprzednim odtwarzaczu, dost?p do pogody, zdj?? online na Picassa czy Flickr, stacji radiowych i telewizyjnych online czy newsów w postaci RSS. Troch? dziwi brak dost?pu np. do youtube.

Trzecia cecha zapewnia nam szybki dost?p do materia?ów zgromadzonych na dyskach USB czy przyniesionych przez znajomych.

Zreszt? kto by chcia? przechowywa? multimedia na dysku USB skoro mamy cech? czwart? - czyli mo?liwo?? do?o?enia dysku. I w tym momencie odtwarzacz zamienia si? pe?noprawne urz?dzenie NAS - mamy do dyspozycji mo?liwo?? udost?pniania tych zasobów przy pomocy samby i ftp. Oprogramowanie zawiera tak?e wbudowanego klienta Bittorrent co pozwala na pobieranie materia?ów bez udzia?u komputera. Dost?pny jest tak?e serwer iTunes.

Natomiast punkt pi?ty umo?liwia nam po??czenie odtwarzacza przy pomocy kabla USB 3.0 z komputerem i tym samym zamian? go z normalny, superszybki dysk zewn?trzny. Z pewno?ci? b?dzie to przydatne np. przy przegrywaniu danych.

Odtwarzacz cechuje si? jeszcze paroma innymi interesuj?cymi w?a?ciwo?ciami. Za jego sterowanie odpowiada normalny pilot, ale mo?na tak?e u?ywa? w tym celu iPhone. Istnieje aplikacja pozwalaj?ca na sterowanie tym odtwarzaczem, dzi?ki czemu nie musimy si?ga? po pilota. Nie wiem jednak?e czy jest to prostsze ni? po prostu naci?ni?cie przycisku na pilocie...

Odtwarzacz charakteryzuje si? tak?e wi?ksz? ilo?ci? ró?norodnych wyj?? (Coaxal/Optical, wyj?cie komponentowe i analowego).

Pod??czenie do sieci uzyskuje si? przy pomocy z??cza ethernetowego. Jednak?e czasami takie po??czenie jest nie do realizowania i tu HD2 przychodzi nam z pomoc?. Posiada on trzy z??cza USB (jedno wspó?dzielone z eSATA) i bez problemu dzia?a z kartami WLAN pod??czonymi przez USB (przynajmniej niektórymi). Po w?o?eniu karty pojawia si? odpowiednia opcja w menu pozwalaj?ca na pod??czenie si? do istniej?cej sieci (w trybie APClienta lub Ad-hoc), oczywi?cie bez problemu obs?uguje kodowanie WPA2/AES. Jedn? z takich kart jest miniaturowy Edimax EW-7811Un (150Mbps).

EW-7811Un

Cena odtwarzacza to ok 500z? bez dysku.

Testy

Przeprowadzi?em szybkie testy odtwarzaczy przy pomocy paru plików multimedialnych znajduj?cych si? z moim posiadaniu oraz dost?pnych w internecie.

Poni?ej przedstawi?em list? plików testowych. Informacje o nich zosta?y uzyskane przy pomocy programy mediainfo. W du?ej cz??ci s? to pliki z domowej biblioteki multimediów, a tak?e publiczne dost?pne pliki z filmem Big Buck Bunny.

Complete name                    : plik1.MTS
Format                           : BDAV
Format/Info                      : Blu-ray Video
File size                        : 124 MiB
Duration                         : 47s 946ms
Overall bit rate                 : 21.6 Mbps
Maximum Overall bit rate         : 24.0 Mbps

Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Width                            : 1 920 pixels
Height                           : 1 080 pixels
Frame rate                       : 25.000 fps

Format                           : AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Bit rate                         : 256 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Sampling rate                    : 48.0 KHz

Plik jest  kilkusekundowym nagraniem z kamery FullHD.

Complete name                    : plik2.mp4
Format                           : MPEG-4
File size                        : 1.67 MiB
Overall bit rate                 : 443 Kbps

Format                           : MPEG-4 Visual
Bit rate                         : 367 Kbps
Width                            : 320 pixels
Height                           : 240 pixels
Frame rate                       : 9.537 fps

Format                           : AAC
Format/Info                      : Advanced Audio Codec
Bit rate                         : 72.0 Kbps
Channel(s)                       : 1 channel

Krótki film nagrany telefonem komórkowym, format "Big" (mp4)

Complete name                    : plik3.3gp
Format                           : MPEG-4
File size                        : 292 KiB
Overall bit rate                 : 74.5 Kbps

Format                           : H.263
Bit rate                         : 60.6 Kbps
Width                            : 176 pixels
Height                           : 144 pixels
Frame rate                       : 8.831 fps

Format                           : AMR
Format/Info                      : Adaptive Multi-Rate
Bit rate                         : 12.8 Kbps
Channel(s)                       : 1 channel
Sampling rate                    : 8 000 Hz

Krótki film nagrany telefonem komórkowym, format "MMS" (3gp)

Complete name                    : plik4.mp3
Format                           : MPEG Audio
File size                        : 4.61 MiB
Overall bit rate                 : 192 Kbps

Format                           : MPEG Audio
Format version                   : Version 1
Bit rate                         : 192 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Sampling rate                    : 44.1 KHz

Piosenka w formacie mp3, z oficjalnej dystrybucji jednej z wytwórni.

Complete name                    : plik5.ogg
Format                           : OGG
File size                        : 6.69 MiB
Overall bit rate                 : 181 Kbps

Format                           : Vorbis
Bit rate                         : 192 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Sampling rate                    : 44.1 KHz

Utwór w formacie ogg, pochodzi ze ?cie?ki d?wi?kowej pierwszej wersji Wied?mina.

Complete name                    : plik6-big_buck_bunny_480p_h264.mov
Format                           : MPEG-4
File size                        : 238 MiB
Overall bit rate                 : 3 343 Kbps

Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Bit rate                         : 2 900 Kbps
Width                            : 853 pixels
Original width                   : 854 pixels
Height                           : 480 pixels
Frame rate                       : 24.000 fps

Format                           : AAC
Format/Info                      : Advanced Audio Codec
Bit rate                         : 448 Kbps
Channel(s)                       : 6 channels
Sampling rate                    : 48.0 KHz

Big Buck Bunny, oznaczony jako H264 / 853/480

Complete name                    : plik7-big_buck_bunny_480p_stereo.avi
Format                           : AVI
File size                        : 149 MiB
Overall bit rate                 : 2 099 Kbps

Format                           : MPEG-4 Visual
Bit rate                         : 1 841 Kbps
Width                            : 854 pixels
Height                           : 480 pixels
Frame rate                       : 24.000 fps

Format                           : MPEG Audio
Mode                             : Joint stereo
Codec ID/Hint                    : MP3
Bit rate                         : 246 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Sampling rate                    : 48.0 KHz

Big Buck Bunny, oznaczony jako MSMP4 / 853/480

Complete name                    : plik8-big_buck_bunny_480p_stereo.ogg
Format                           : OGG
File size                        : 159 MiB
Overall bit rate                 : 2 238 Kbps

Format                           : Theora
Bit rate                         : 1 948 Kbps
Nominal bit rate                 : 2 500 Kbps
Width                            : 854 pixels
Height                           : 480 pixels
Frame rate                       : 24.000 fps

Format                           : Vorbis
Bit rate                         : 192 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Sampling rate                    : 48.0 KHz

Big Buck Bunny, oznaczony jako OGG / 853/480

Complete name                    : plik9-big_buck_bunny_480p_surround-fix.avi
Format                           : AVI
File size                        : 210 MiB
Overall bit rate                 : 2 958 Kbps

Format                           : MPEG-4 Visual
Bit rate                         : 2 500 Kbps
Width                            : 854 pixels
Height                           : 480 pixels
Frame rate                       : 24.000 fps

Format                           : AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Bit rate                         : 448 Kbps
Channel(s)                       : 6 channels
Sampling rate                    : 48.0 KHz

Big Buck Bunny, oznaczony jako MP4 / 853/480

Complete name                    : plik10-big_buck_bunny_1080p_surround.avi
Format                           : AVI
Format/Info                      : Audio Video Interleave
File size                        : 886 MiB
Duration                         : 9mn 56s
Overall bit rate                 : 12.5 Mbps

Format                           : MPEG-4 Visual
Format profile                   : Simple@L1
Width                            : 1 920 pixels
Height                           : 1 080 pixels
Frame rate                       : 24.000 fps

Format                           : AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Bit rate                         : 448 Kbps
Channel(s)                       : 6 channels
Sampling rate                    : 48.0 KHz

Big Buck Bunny, oznaczony jako MP4 / 1920/1080

Complete name                    : plik11.JPG
Format                           : JPEG
File size                        : 1.36 MiB

Format                           : JPEG
Width                            : 2 896 pixels
Height                           : 1 944 pixels

Zwyk?e zdj?cie wykonane aparatem cyfrowym.

Complete name                    : plik12.mp4
Format                           : MPEG-4/H264
Format profile                   : Base Media
File size                        : 1.71 GiB
Overall bit rate                 : 2 255 Kbps

Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Bit rate                         : 2 000 Kbps
Width                            : 1 280 pixels
Height                           : 544 pixels
Frame rate                       : 23.976 fps

Format                           : AAC
Format/Info                      : Advanced Audio Codec
Bit rate                         : 320 Kbps
Channel(s)                       : 6 channels
Sampling rate                    : 48.0 KHz

Jeden z filmów dost?pnych w sieci, MP4, oznaczony 720p.

Complete name                    : plik12.txt

Napisy do filmu plik12.mp4, format txt

Complete name                    : plik13.avi
Format                           : AVI
Format/Info                      : Audio Video Interleave
File size                        : 350 MiB
Overall bit rate                 : 1 157 Kbps

Format                           : MPEG-4 Visual
Format profile                   : Advanced Simple@L5
Bit rate                         : 991 Kbps
Width                            : 624 pixels
Height                           : 352 pixels
Frame rate                       : 23.976 fps

Format                           : MPEG Audio
Bit rate                         : 128 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Sampling rate                    : 48.0 KHz

Jeden z odcinków popularnego serialu, wersja HDTV (avi)

Complete name                    : plik13.srt

Napisy do filmu plik13.avi, format srt

Complete name                    : plik14.mkv
Format                           : Matroska
File size                        : 1.09 GiB
Overall bit rate                 : 3 752 Kbps

Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Bit rate                         : 3 365 Kbps
Width                            : 1 280 pixels
Height                           : 720 pixels
Frame rate                       : 23.976 fps

Format                           : AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Bit rate                         : 384 Kbps
Channel(s)                       : 6 channels
Sampling rate                    : 48.0 KHz

Jeden z odcinków popularnego serialu (patrz wy?ej), wersja 720p HDTV x264 (mkv)

Complete name                    : plik14.mkv

Napisy do filmu plik14.mkv, format txt

Wyniki testów

Poni?ej wymieniono tylko materia?y które sprawia?y problemy. W pozosta?ych przypadkach odtwarzanie by?o bez problemów, dost?pne by?o zarówno audio jak i wideo, z napisami (je?eli takowe by?y). Sprz?t zosta? po??czony kablem HDMI do telewizora Samsung FullHD. Testowane materia?y by?y odtwarzane z noname pendrive pod??czonego bezpo?rednio do odtwarzacza. Wszystkie odtwarzacze posiada?y najnowsze w chwili testowania oprogramowanie.

W przypadku sieciowego/DLNA rol? serwera pe?ni? TP-Link TL-WR1043ND z zainstalowanym GargoylePL 1.3.13 (mój build) oraz minidlna.

Najwi?kszym wyzwaniem by? plik z kamery cyfrowej - produkuje ona materia? o du?ej rozdzielczo?ci, z bardzo du?ym bitrate. Zwyk?e komputery (na przyk?adzie 3 letniego C2D 2,2GHz/2GB ram/GeForce 8600GT) maj? zwyk?e problem z odtwarzaniem takiego materia?u i po prostu klatkuj?.

O!Play Mini

- plik2.mp4 - brak audio

- plik7 - brak odtwarzania, zg?aszany b??d "invalid codec"

- plik8 - b??dnie interpretowany jako muzyka, nie by? jednak odtwarzany

- plik12/plik14 - brak napisów na filmie. Oznacza to tyle ?e bez problemu czyta SRT, nie widzi natomiast napisów z TXT

O!Play HDP-R1

- plik7 - nie widzi pliku

- plik8 - b??dnie interpretowany jako muzyka, nie by? jednak odtwarzany

Dotyczy?o to zarówno odtwarzania lokalnego, z do??czonego pendrive jak równie? poprzez samb?. Natomiast w przypadku DLNA: nie widzia? i nie odtwarza? plików 4,5,8,9. Oczywi?cie te? ca?kowicie nie czyta? napisów, niezale?nie od formatu.

O!Play HD2

- plik7 - nie widzi pliku

- plik8 - b??dnie interpretowany jako muzyka, nie by? jednak odtwarzany

 

Wszystkie trzy odtwarzacze mia?y problem z plikiem OGG/Theora. Najmniejszy z nich nie radzi? sobie tak?e z napisami do filmów w formacie TXT, chocia? przeróbka ich do SRT nie stanowi ?adnego problemu (i oficjalnie powinien to robi?). Wszystkie trzy bezproblemowo radzi?y sobie nawet z materia?em o du?ej rozdzielczo?ci FullHD i du?ej g?sto?ci kodowania. Odtwarzacze rozpoznawa?y tak?e poprawnie tagi w plikach MP3.

Poza w/w plikami testowymi odtwarzane by?y tak?e inne pliki. I tu nast?pi?a ciekawostka - o ile zarówno komputer i mój wys?u?ony odtwarzacz multimediów bez problemu odtwarza?y pliki, to w przypadku HDP-R1, na jednym z plików podczas odtwarzania zosta?y wy?wietlone kolorowe kwadraty i odtwarzacz ca?kowicie "zawiesi? si?". Materia? móg? by? uszkodzony, ale nie da?o si? go ani przewin??, ani wznowi? odtwarzanie.

 

Wi?c co wybra?? Do?wiadczenie uczy ?e nie ma nic idealnego. W zale?no?ci od potrzeb mo?emy jednak wybra? odpowiadaj?ce nam urz?dzenie, chocia? cena tego najbardziej okaza?ego zaczyna by? bliska ceny nettopów dysponuj?cym wi?kszymi mo?liwo?ciami. Z pewno?ci? b?d? stanowi?y doskona?e uzupe?nienie domowego centrum rozrywki, zw?aszcza kiedy skupiamy si? na tre?ciach multimedialnych dost?pnych w internecie.

Podzi?kowania

Opisywane urz?dzenia mo?na zakupi? w firme MOUSE prowadz?c? sklep internetowy pod adresem http://sieci.sklep.pl/.

 

http://sieci.sklep.pl

 

 

Zdj?cia pochodz? z witryn producentów.

 
Share