Ostatnio Na Forum
Logowanie

Polityka prywatno?ci

Portal openrouter.info stosuje pliki cookies ("ciasteczka") pozwalające na dostosowanie zawartości portalu do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek oznacza akceptację umieszczenia ich na urządzenia użytkownika. Zmianę ustawień pliku ciasteczek można wykonać zmieniając opcję w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Technika VoIP oraz telefonia IP

Email Drukuj

Telefonia internetowa uznana zosta?a za technologi? mog?c? zrewolucjonizowa? rynek telefonii stacjonarnej oraz komrkowej, co nie oznacza, i? ca?kowicie wyprze jak?kolwiek z dotychczas powszechnie znanych i u?ywanych us?ug telekomunikacyjnych. Coraz szersze zastosowanie standardu VoIP (Voice over Internet Protocol) sprawia jednak, ?e przysz?o?? komunikacji g?osowej nabiera nowych barw. W praktyce, dla przeci?tnego konsumenta oznacza to, i? nowo pojawiaj?ce si? technologie, oraz us?ugodawcy przyczyniaj? si? do zwi?kszenia jako?ci ?wiadczonych us?ug, oraz obni?enia cen. W niniejszym artykule postaram si? przedstawi? wady i zalety telefonii internetowej, zagro?enia wynikaj?ce z jej stosowania, a tak?e wyja?ni? metod? dzia?ania.
?yjemy w XXI wieku czasach, w ktrych cz?owiekowi ci?zko wyobrazi? sobie ?wiat bez telefonu. Nawet w dobie powszechnego dost?pu to szerokopasmowego internetu, za po?rednictwem ktrego mo?emy bez dodatkowych op?at prowadzi? r?nego rodzaju konwersacje, u?ytkownicy nie rezygnuj? z tradycyjnego aparatu stacjonarnego, czy telefonii komrkowej. Do niedawna internet wykorzystywany by? g?wnie do przegl?dania stron WWW, wyszukiwania informacji, czy komunikacji tekstowej (czaty, komunikatory, poregczta elektroniczna). Dzi? jego zastosowanie wcale si? nie zmieni?o, a zosta?o jedynie poszerzone o kolejne mo?liwo?ci, za? telefonia internetowa stanowi tutaj ta?sz? alternatyw? komunikacji g?osowej.

1. Troch? historii
Telefonia IP swoje pocz?tki mia?a ju? w latach 90, w Stanach Zjednoczonych, kiedy to istniej?ca do dzi? firma VocalTec, w 1995 roku opracowa?a pierwszy system. Mimo to, dopiero rok p?niej powsta?a pierwsza bramka umo?liwiaj?ca porozumiewanie si? ze sob? w czasie rzeczywistym, u?ywaj?c specjalnie przygotowanego oprogramowania. Pocz?tkowo mo?liwe by?o to wy??cznie w obr?bie lokalnej sieci LAN, jednak od tego momentu telefonia internetowa zosta?a udoskonalona i od pewnego czasu stosowana jest na szersz? skal?. Technologi? t? zainteresowa?y si? g?wnie firmy, ktre upatrywa?y szans? na zmniejszenie kosztw za po??czenia pomi?dzy placwkami, oraz klientami zza granicy. Niemniej jednak technologia ta wolnymi krokami wdra?ana jest tak?e w domach przeci?tnych u?ytkownikw. Coraz wi?cej operatorw poszerza zakres swoich us?ug w?a?nie o telefoni? internetow? pozwalaj?c swoim abonentom na zmniejszenie wydatkw zwi?zanych g?wnie ze stosunkowo drogimi po??czeniami mi?dzynarodowymi. Bior?c pod uwag? fakt, i? za internet coraz cz??ciej uiszczana jest sta?a op?ata abonamentowa, a po??czenia wewn?trz sieci operatora s? cz?sto darmowe, oszcz?dno?ci mog? by? naprawd? spore.

2. Dlaczego w?a?nie VoIP?
Niew?tpliwie, najwi?kszym atutem telefonii internetowej s? bardzo niskie koszty po??cze? w porwnaniu z tradycyjn? telefoni? (PSTN). Wszystko za spraw? tego, ?e do przesy?ania g?osu wykorzystuje si? ju? istniej?c? infrastruktur?, czyli sie? Internet, a co za tym idzie us?ugodawcy nie musz? utrzymywa? kosztownej sieci telefonicznej. Ponadto po??czenia pomi?dzy abonentami jednego operatora s? z regu?y darmowe. P?aci si? wy??cznie za mo?liwo?? wybierania numerw telefonw stacjonarnych oraz komrkowych. Nie ma tak?e op?aty abonamentowej. Kolejnym argumentem przemawiaj?cym za jest fakt, i? VoIP umo?liwia odbieranie rozmw na calym ?wiecie. Niezb?dne jest tylko po??czenie z internetem, oraz niestety kosztowne urz?dzenia w przypadku realizacji sprz?towej. Posiadanie bramek jest tak?e niejako zalet?, gdy? urz?dzenia te mog? ??czy? si? ze sob? bez po?rednictwa operatora. Warunkiem jest wy??cznie przypisanie sta?ego adresu IP do ka?dego z nich. W ten sposb mo?na realizowa? w pe?ni darmow? komunikacj? g?osow? wewn?trz zestawionej sieci.
Niestety telefonia internetowa posiada tak?e szereg wad. Z jednej strony mo?emy wykorzystywa? j? na ca?ym ?wiecie, jednak nie zast?pi nam w pe?ni telefonii komrkowej. Mo?emy, co prawda, korzysta? z niej za po?rednictwem smartphona, wykorzystuj?? specjalne oprogramowanie, jednak po??czenia internetowe (GSM oraz UMTS) s? z regu?y drogie, a ich jako??, pozostawia wiele do ?yczenia. Telefonia IP obci??a ??cze w obie strony tak samo, wi?c przepustowo?? wysy?ania danych (upload) ma krytyczne znaczenie dla jako?ci po??czenia. Ma to szczeglne znaczenie w przypadku ??cz niesymetrycznych, tj. maj?cych wi?ksz? przepustowo?? w przypadku pobierania, ni? wysy?ania danych, a wi?c wi?kszo?ci ??cz konsumenckich. Generalnie, im szybszym ??czem dysponujemy, tym lepszej jako?ci po??czenie uzyskamy. W praktyce jednak, ??cze o przepustowo?ci 56kbps pozwala na uzyskanie zadowalaj?cej, a 128kbps dobrej jako?ci. Ostatecznie trzeba pami?ta?, ?e internet ulega cz?strzym awariom, ni? tradycyjna telefonia, co mo?e uniemozliwia? korzystanie z us?ug VoIP.

Zalety Wady
wi?ksza swoboda wyboru operatora wi?ksze koszta w przypadku realizacji sprz?towej
mniejsze koszta po??cze? mi?dzynarodowych wymagane po??czenie z internetem
cz?sto bezp?atne rozmowy wewn?trz sieci operatora drogie op?aty za po??czenia internetowe w sieciach komrkowych
pe?na mobilno?? u?ytkownika i brak problemu roamingu podatno?? bramek na ataki
?atwy dost?p do us?ugi (z telefonu b?d? komputera) brak gwarancji jako?ci ?wiadczonej us?ugi
nowe us?ugi telefoniczne (np fax2email) zwi?kszona zawodno??
sta?y numer telefonu bez wzgl?du na miejsce pod??czenia mo?liwe op?nienia w przekazie
mo?liwo?? integracji telefonu z komputerem  
jedna sie? dla telefonu i internetu  
integracja z przysz?o?ciowymi us?ugami, jak np przesy?anie obrazu  

3. Zanim przejdziesz na VoIP
Wbrew pozorom, wybr operatora wcale nie nale?y do naj?atwiejszych. Nie zawsze warto sugerowa? si? wy??cznie niskimi kosztami po??cze?. Nale?y tak?e pami?ta? o tym, by sprawdzi? jakie us?ugi s? dodatkowo oferowane, oraz zastanowi? si? czy rzeczywi?cie b?dziemy z nich korzysta?. Dobrze jest zrobi? wst?pn? selekcj? wed?ug innych kryteriw, np dost?pnych stref numeracyjnych, czy czasu rozliczania po??cze?. Je?eli do wyboru pozostanie ju? kilku us?ugodawcw, warto po?wi?ci? troch? czasu na testy. Nie wolno zapomina?, ?e to co u innych dzia?a bezawaryjnie, mo?e tak?e powodowa? problemy i w naszym przypadku by? jedynie bol?czk?. Przed wyborem operatora warto rwnie? sprawdzi? czy:

 • umo?liwia wdzwanianie numerw alarmowych
 • udost?pnia us?ug? lokalizacyjn?, szczeglnie przydatn? dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego
 • udost?pnia spis abonentw korzystaj?cych z us?ug danego operatora
 • oferuje wsparcie i pomoc techniczn? w przypadku problemw z konfiguracj? lub dost?pem do us?ug

Warto tak?e pami?ta?, i? istnieje mo?liwo?? przenoszenia numerw pomi?dzy operatorami, w tym mi?dzy innymi z TPSA do VoIP. Zgodnie z obowi?zuj?cym w Polsce prawem, us?uga taka od lipca 2009r. jest ca?kowicie BEZP?ATNA. Niestety nie ka?dy us?ugodawca VoIP umo?liwia zachowanie dotychczasowego numeru.

4. VoIP nie tylko przez internet
Z technologii VoIP korzysta? mo?na rwnie? bez dost?pu do internetu, wykorzystuj?c tradycyjn? lini? telefoniczn?. W tym celu stworzone zosta?y 2 us?ugi: numer dost?powy i PSTN VoIP. Pierwsz? z nich, jak sama nazwa wskazuje, jest wdzwaniany numer za pomoc? ktrego mo?emy po??czy? si? z dowoln? osob? na ca?ym ?wiecie. Wi??e si? to jednak niejako z podwjn? op?at?, gdy? oprcz ponoszenia kosztu rozmowy wed?ug taryfy operatora VoIP ponosimy tak?e kosz po??czenia dost?powego, zazwyczaj w cenie po??czenia lokalnego, b?d? specjalnej taryfy. W Polsce mo?liwe jest zakupienie karty pre-paid, np. telegrosik. Druga us?uga, a wi?c PSTN VoIP to tak zwane po??czenie oddzwaniane. Polega na tym, i? operator oddzwania na nasz numer zestawiaj?c po??czenie. Oprcz kosztw rozmowy, abonent musi jednak zap?aci? tak?e za krtkie po??czenie z numerem dost?powym w celu wywo?ania us?ugi.

5. Telefony alarmowe
Zapewne nie jedna osoba zastanawia si? dlaczego nie wszyscy operatorzy VoIP obs?uguj? numery alarmowe. Jest to konsekwencja jednej z zalet tej technologii. Nasze konto u operatora nie jest ograniczone geograficznie i mo?emy z niego korzysta? z ka?dego miejsca na ?wiecie, o ile tylko posiadamy dost?p do internetu. O ile, w przypadku telefonii komrkowych, ?atwo jest automatycznie ustali? z ktrym, najbli?szym o?rodkiem alarmowym po??czy? abonenta, o tyle operator VoIP nie ma prostej i w 100% skutecznej metody na ustalenie po?o?enie u?ytkownika. Niektrzy ratuj? si? przypisuj?c lokalizacj? na podstawie przypisanego do konta VoIP numeru PSTN, ale przecie? mieszkaniec Warszawy mo?e przypisa? Krakowski numer do swojego konta VOIP. Inni pozwalaj? zadeklarowa? lokalizacj? i w ten sposb przypisa? centrum, z ktrym nas po??czy?.  Wielu operatorw rezygnuje z obs?ugi tych po??cze? ale nawet je?li ten wybrany przez nas ??czy tego typu telefony, warto mie? pod r?k? telefon komrkowy, b?d? tradycyjn? lini? telefoniczn?. Wiele bramek pozwala na przypi?cie naziemnej linii telefonicznej i korzystanie z niej dla po??cze? alarmowych, b?d? (opcjonalnie) w przypadku braku po??czenia internetowego.

6. Zasada dzia?ania
Voice over Internet Protocol, b?d? poprostu, w skrcie VoIP, jest technologi? umo?liwiaj?c? przesy?anie g?osu przy pomocy ??cz internetowych, lub dedykowanych, w ktrych wykorzystywany jest protok? IP. Pozwala to wykluczy? zupe?nie niepotrzebne, ci?g?e po??czenie i sta?y przesy? danych w sytuacji gdy osoby milcz?.
Podczas prowadzonej rozmowy, ludzki g?os zostaje w wyniku prbkowania i kwantyzacji zamieniony na posta? cyfrow?, a nastepnie jest kompresowany i dzielony na pakiety, ktre z kolei przesy?ane s? przez sie? wraz z innymi danymi. Po odebraniu pakietu proces ten jest powtarzany w odwrotnej kolejno?ci, dzi?ki czemu otrzymujemy ponownie g?os. Samo wys?anie pakietu do odbiorcy nie gwarantuje jednak jego dostarczenia. Na drodze z regu?y znajduje si? wiele urz?dze? takich jak routery czy switche, ktre mog? pomin?? cz??? pakietw, b?d? zamieni? ich kolejno??. Aby zapobiec zwi?zanym z tym problemom, producenci urz?dze? VoIP stosuj? r?ne mechanizmy kontrolne, jak np. sumy kontrolne, numerowanie pakietw, czy tzw. handshake (algorytm sterowania przep?ywem).
Proces transmisji danych, zajmuje pewien czas i wbrew pozorom, nie zale?y g?wnie od medium. W du?ej mierze zwi?zane jest to z przetwarzaniem pakietw przez urz?dzenia po?rednicz?ce. Przesy?anie danych w internecie, gdzie ka?dy pakiet przechodzi przez kilka, albo i wi?cej urz?dze? wi??e si? wi?c z pewnymi op?nieniami. Co gorsza, s? one zmienne, gdy? wynikaj? z dynamicznie wybieranej trasy. Czas op?nienia zale?ny jest tak?e od stopnia aktualnego obci??enia sieci oraz ilo?ci wystepuj?cych kolizji pakietw. Aby zapewni? nieprzerwan? transmisj? strumienia danych audio, u odbiorcy tworzony jest bufor mieszcz?cy do 1 sekundy sprbkowanego sygna?u. Na pocz?tku rozmowy jest on wype?niany danymi i dopiero po jego ca?kowitym zape?nieniu prbki s? przetwarzane na analogowy sygna?, ktry wzmocniony, przekazywany jest do s?uchawki odbiorcy, a zabuforowane dane zast?powane nowymi. Zbyt d?ugie czasy transmisji pomi?dzy rozmwcami powoduj? niemi?e uczucie, oraz problemy z rozmow?. Przyk?adem takim mo?e by? jednoczesne mwienie obojga rozmwcw, co sprawia? mo?e k?opoty ze zrozumieniem drugiej osoby. Opisany w protokole RTP dopuszczalny, maksymalny czas op?nie? na poziomie 50ms jest praktycznie niewyczwalny. Problemy zaczynaj? si? w momencie, gdy op?nienia si?gaj? kilkuset milisekund. Taka przerwa pomi?dzy przychodz?cymi pakietami doprowadza w konsekwencji do ca?kowitego opr?nienia bufora i powoduje odczucie zerwania po??czenia. Najlepsz?, aktualnie dost?pn? metod?, zapobiegaj?c? temu jest zaimplementowanie w telefonie generatora szumu komfortowego. Wprowadzenie krtkiego szumu o dobrze dobranej charakterystyce widmowej nie powoduje u odbiorcy dyskomfortu, czy odczucia zrywania transmisji. Aktualnie na rynku pojawia si? coraz wi?cej urz?dze? z tak? funkcjonalno?ci?.

6.1. Wykorzystywane protoko?y
W odr?nieniu od tradycyjnej telefonii, w VoIP po??czenia realizowane s? z wykorzystaniem sieci opartej na protokole IP i wykorzystuj? dwa rodzaje protoko?w: sygnalizacyjne oraz transportowe. Zadaniem pierwszej grupy jest inicjowanie sesji, zestawienie po??czenia, oraz po?rednictwo w komunikacji urz?dze?. Druga grupa z kolei odpowiada za przesy?anie pakietw g?osowych. Jako warstw? transportuj?c? wykorzystywa? mo?e zarwno protok? TCP, zapewniaj?cy dostarczenie ka?dego pakietu, jak i cz??ciej u?ywany, UDP, ktry tego nie gwarantuje. Warstwa aplikacji dzia?a natomiast w oparciu o protoko?y: SIP, H.323, RTP, MGCP, czy inne rzadziej spotykane.

 • H.323 jest protoko?em transmisji danych w czasie rzeczywistym, stworzonym na potrzeby VoIP oraz wideokonferencji. Aktualnie jest stopniowo wypierany przez bardziej doskona?y SIP.
 • IAX (Inter-Asterisk eXchange) jest protoko?em, pocz?tkowo stworzonym wy??cznie na potrzeby ??czenia central Asterisk. Dzi?, stosowany jest tak?e do po??czenia telefonw. Aktualnie dost?pna i u?ywana jest jego druga wersja, oznaczona jako IAX2.
 • MGCP (Media Gateway Control Protocol) jest rzadko spotykanym w VoIP protoko?em sygnalizacyjnym, wykorzystywanym tak?e do transmisji audio i video.
 • RSVP (Resource reSerVation Protocol) protok? rezerwacji zasobw dla us?ug, ktre do prawid?owego dzia?ania wymagaj? okre?lonej przepustowo?ci ??cza.
 • RTP (Real-time Transport Protocol) jest protoko?em transmisji danych w czasie rzeczywistym. Zawiera informacj? o typie przesy?anych danych oraz numerze pakietu, jednak nie gwarantuje jako?ci us?ugi, przez co cz?sto stosowany jest z H.323, SIP, b?d? RSVP.
 • SIP (Session Initiation Protocol) jest obecnie dominuj?cym protoko?em sygnalizacyjnym, z powodzeniem zast?puj?cym H.323.

6.2. Kompresja d?wi?ku oraz kodeki
Telefonia internetowa nie mia?a by racji bytu bez kompresji g?osu. Prawdopodobie?stwo wyst?pienia op?nienia w transmisji pakietw zale?ne jest od obci??enia sieci. Przesy?anie mniejszych ilo?ci danych pozwala zredukowa? obci??enie, oraz zezwala na prowadzenie wi?kszej ilo?ci rozmw jednocze?nie. Dlatego te? dane poddaje si? kompresji, ktra polega na usuni?ciu nadmiarowych informacji przy pewnej, przyjmijmy akceptowalnej utracie jako?ci d?wi?ku. Istnieje wiele zaawansowanych algorytmw kompresji mowy. Cz??? z nich pozwala zmniejszy? strumie? danych nawet dziesi?ciokrotnie, zachowuj?c zrozumia?o?? ludzkiej mowy! Ich analiza nie jest jednak przedmiotem artyku?u.
Poni?ej zestawienie stosowanych w VoIP kodekw kompresji mowy zatwierdzonych przez ITU, wraz z generowanymi przep?ywno?ciami:

 • G.711 64kbps
 • G.726 32kbps
 • G.728 16kbps
 • G.729(a) 8kbps
 • G.723.1 5,3 6,3kbps w zale?no?ci od algorytmu

Ponadto, cz?sto spotykane s? tak?e:

 • iLBC 15kbps
 • GIPS 13,3kbps i wi?cej w zale?no?ci od algorytmu
 • GSM 13kbps
 • DoD CELP 4,8kbps
 • LPC10 2,5kbps
 • Speex 2,2kbps 44,5kbps

6.3. Szyfrowanie rozmowy
?aden u?ytkownik, a w szczeglno?ci firmy i instytucje, ktrym zale?y na poufno?ci, na pewno nie chcia?yby by? pods?uchiwane. Dlatego przesy?anie rozmowy telefonicznej w jawnej postaci jest niedopuszczalne. W celu przeciwdzia?ania takiemu niebezpiecze?stwu wprowadza si? mechanizmy kryptograficzne. Niestety jeszcze stosunkowo niewiele telefonw VoIP wyposa?onych jest w tak? funkcj?.
Szyfrowanie g?osu, w telefonii internetowej polega tak na prawd? wy??cznie na zamianie danych zawieraj?cych sprbkowany g?os, na dok?adnie tak? sam? ilo?? danych, z ktrych osoba nieuprawniona nie b?dzie w stanie w ?atwy sposb odtworzy? nagrania. Mo?liwe jest to dzi?ki algorytmom bazuj?cym na przekszta?ceniach w sko?czonym ciele liczb. Nie jest to procedura nieodwracalna i ka?dy zaszyfrowany przekaz mo?na ponownie zdekodowa?, jednak bez znajomo?ci klucza, proces ten wymaga znacznie wi?cej czasu i wi?kszej mocy obliczeniowej.
Obecnie stosowane jest kilka technik szyfrowania rozmowy w telefonii internetowej. Przed przes?aniem pakietu do adresata, blok danych jest kodowany przy u?yciu klucza publicznego odbiorcy, bez znajomo?ci ktrego, dekodowanie stanowi nie lada wyzwanie. Jedynie w?a?ciwy odbiorca mo?e w ?atwy sposb odszyfrowa? wiadomo??, u?ywaj?c swojego klucza prywatnego. Czasami, aby tak?e potwierdzi? to?samo?? nadawcy, stosowany jest dodatkowy krok polegaj?cy na wst?pnym zaszyfrowaniu bloku danych kluczem prywatnym nadawcy. Dopiero wtedy nast?puje ponowne szyfrowanie, tym razem z udzia?em klucza publicznego adresata, ktry po odebraniu pakietu mo?e go odszyfrowa? swoim kluczem prywatnym, a nast?pnie kluczem publicznym nadawcy. Daje to pewno??, i? dane pochodz? od okre?lonego rozmwcy i trafi?y w odpowiednie miejsce. Niestety w praktyce jednak, ze wzgl?du na wi?ksz? czasoch?onno?? oblicze? oraz koszta, w wi?kszo?ci przypadkw, bazuje si? na jednym, wsplnym dla obojga osb kluczu, ktry ustalany jest na pocz?tku po??czenia.

Schemat podwjnego szyfrowania z wykorzystaniem dwch par kluczy.

Schemat podwjnego szyfrowania z wykorzystaniem dwch par kluczy.

7. Narz?dzia do przesy?ania g?osu
Z us?ugi korzysta? mo?na w sposb programowy, b?d? sprz?towy. W przypadku pierwszej opcji, wi??e si? to z konieczno?ci? zainstalowania aplikacji klienckiej (tzw. softphone). Wad? takiego rozwi?zania jest konieczno?? posiadania w??czonego komputera. W przeciwnym wypadku ?aden rozmwca nie b?dzie w stanie si? dodzwoni?. Jedynym wymogiem, niezb?dnym do prowadzenia rozmowy, poza dost?pem do internetu, jest posiadanie s?uchawek i mikrofonu, b?d? specjalnego telefonu, pod??czanego pod port USB. Aktualnie producenci prze?cigaj? si? w tworzeniu coraz to nowszych rozwi?za?. Ciekawostk? mo?e by? telefon, zintegrowany z myszka optyczn?.

Myszka ze zintegrowanym telefonem USB.

Myszka ze zintegrowanym telefonem USB.

W przypadku realizacji sprz?towej, po stronie ko?cowego u?ytkownika wykorzystuje si? g?wnie dwa urz?dzenia telefon, b?d? bramk? VoIP. Niemniej jednak takich urz?dze? jest wi?cej:

 • bramka VoIP: urz?dzenie, ktrego g?wnym zadaniem jest umo?liwienie wykonywania po??cze? u?ywaj?c tradycyjnego telefonu stacjonarnego w sieci VoIP. Ka?da posiada przynajmniej 2 porty RJ45 do ktrego pod??cza si? internet, oraz RJ11 do pod??czenia telefonu. Bramka zapewnia tak?e interfejs czasu rzeczywistego, pomi?dzy r?nymi formatami transmisji danych i procedurami telekomunikacyjnymi. Przyk?adem mo?e by? konfiguracja z central? IP PBX, b?d? standardow? central? PSTN, czy ISDN.
 • routery i serwery VoIP: umo?liwiaj? tworzenie prywatnych sieci g?osowych, oraz nadzorowanie transmisji przeprowadzanych rozmw. Dzi?ki nim, mo?na mi?dzy innymi przyjmowa?, czy odrzuca? zg?oszenia w strefie i kontrolowa? dost?pn? przepustowo?? ??cza.
 • telefony VoIP: dedykowane urz?dzenia, umo?liwiaj?ce wykonywanie po??cze? w sieci VoIP. W odr?nieniu od tradycyjnych aparatw, nie s? pod??czane do linii telefonicznej, lecz do internetu. Umo?liwiaj? wykonywanie po??cze? bez udzia?u dodatkowych urz?dze?, czy komputera; cz?sto mylone z telefonami USB.

Cz??? operatorw, ?wiadcz?cych powszechn? us?ug? dost?pu do internetu wypo?ycza za darmo modem, ktry posiada zintegrowany modu? VoIP. W takiej sytuacji wystarczy pod??czy? do niego standardowy telefon PSTN, bez konieczno?ci kupowania dodatkowych urz?dze?.

Przyk?adowa bramka VoIP; na zdj?ciu widoczny Linksys PAP2T-EU.

Przyk?adowa bramka VoIP; na zdj?ciu widoczny Linksys PAP2T-EU.

8. FreecoNet rozwi?zaniem nieoperatorskim
FreecoNet jest platform? integruj?c? us?ugi wielu operatorw, przeznaczon? zarwno dla klientw biznesowych, jak i indywidualnych, umo?liwiaj?c? darmowe rozmowy pomi?dzy zarejestrowanymi na niej numerami telefonw. W odr?nieniu od tradycyjnych operatorw VoIP, pe?ni rol? po?rednika, zapewniaj?c styk mi?dzyoperatorski, dzi?ki czemu darmowe rozmowy nie s? ograniczone do sieci jednego us?ugodawcy. Dzi?ki rozproszonemu systemowi o topologii gwiazdy tworzy niedost?pn? wcze?niej infrastruktur? umo?liwiaj?c? niezauwa?aln? integracj? sieci tradycyjnej telefonii stacjonarnej z telefoni? internetow?. Realizacja po??cze? za po?rednictwem tej platformy odbywa si? w pe?ni automatycznie i bez dodatkowych czynno?ci ze strony u?ytkownika, ktry post?puje dok?adnie w taki sam sposb, jak w przypadku korzystania z telefonii stacjonarnej. Dzi?ki jednoczesnemu zastosowaniu us?ugi LCR (wybr najta?szej drogi), trasa takiego po??czenia mo?e przebiega? za po?rednictwem sieci internet, z pomini?ciem operatora i bez ponoszenia jakichkolwiek op?at, b?d? przez jednego z wielu us?ugodawcw, po najni?szej, oferowanej stawce lub poprzez tradycyjnego operatora telekomunikacyjnego Rozwi?zanie to, bez w?tpienia przysz?o?ciowe, przyczynia si? dodatkowo, do obni?enia kosztw po??cze?. Niestety trzeba za nie zap?aci?.

9. Centrale IP PBX
Centrale IP PBX zosta?y stworzone z my?l? o zast?pieniu tradycyjnych centrali telefonicznych, oraz zoptymalizowaniu wykorzystania infrastruktury telekomunikacyjnej w przedsi?biorstwach. Opieraj?c si? na technologii IP i jednym z dwch standardw: SIP, oraz H.323 umo?liwiaj? rozmieszczenie aparatw telefonicznych w dowolnej lokalizacji, na ca?ym ?wiecie. Jedynym wymogiem jest posiadanie dost?pu do internetu, a co za tym idzie, nie ma dodatkowych kabli telefonicznych. Jako kompletne rozwi?zanie, centrala taka sk?ada si? z serwera wraz z odpowiednim oprogramowaniem, oraz telefonw VoIP, b?d? aplikacji klienckich, umo?liwiaj?cych wykonywanie po??cze? ze stacji roboczych (tzw. softphone). Cz??? z nich, podobnie jak w tradycyjnych centralach, umo?liwia po??czenie z sieci? PSTN, co w przypadku awarii s?u?y jako zapasowa droga po??cze? wychodz?cych. Ponadto centrala IP PBX mo?e mie? skonfigurowany dost?p do us?ugi VoIP, co dodatkowo przyczynia si? do redukcji kosztw po??cze?. Atutami takiego rozwi?zania s? tak?e: ?atwe zarz?dzanie przez interfejs WWW, oraz du?o ta?szy od klasycznego, programowy system centrali.

10. Trixbox w?asny serwer VoIP
Trixbox jest niczym innym, jak dystrybucj? Linuksa, opart? na CentOS, przeznaczon? do pracy jako serwer VoIP. Pocz?tkowo znany by? pod nazw? Asterisk@home, jednak w 2006r. nazwa zmieniona zosta?a na Trixbox. Zawiera ju? preinstalowane i wst?pnie skonfigurowane oprogramowanie centrali telefonicznej IP PBX o nazwie Asterisk, oraz szereg licznych narz?dzi u?atwiaj?cych zarz?dzanie nim. Do??czony pakiet FreePBX umo?liwia jego konfiguracj? za pomoc? wygodnego interfejsu WWW, przez co znajomo?? samego systemu Linux nie jest wymagana, cho? zalecana przez autorw.
Oprogramowanie wspiera a? 4 protoko?y: SIP, H.323, IAX (stworzony zreszt? na potrzeby programu jako alternatywa dla SIP), oraz MGCP. Dystrybucja za? dost?pna jest w dwch wersjach: jako gotowy do nagrania na p?yt? plik *.ISO, oraz jako obraz maszyny wirtualnej VmWare, co stanowi idealne rozwi?zanie do testw.

11. Zagro?enia
Uwa?a si?, i? najbardziej zaniedbywanym problemem technologii VoIP jest bezpiecze?stwo nawi?zywanych po??cze?. Szacuje si?, ?e telefonia IP zawdzi?cza swoj? konkurencyjn? cen? w?a?nie przez brak polityki bezpiecze?stwa. Wiele firm, wprowadzaj?c i eksploatuj?c takie systemy niestety lekcewa?y t? kwesti?. Wynika to g?wnie z niskiej ?wiadomo?ci o potencjalnych zagro?eniach. Takie, mniej lub bardziej ?wiadome dzia?anie, b?d? d??enie do oszcz?dno?ci mo?e jednak ?atwo doprowadzi? do strat. Technologia ta nie jest bowiem, wbrew temu, co si? o niej s?dzi rozwi?zaniem bezpiecznym. Wykorzystywana jest g?wnie do ??czno?ci ze ?wiatem zewn?trznym i zabezpieczenie tej cz??ci systemu stanowi najwi?ksze wyzwanie. Z racji, i? do transportu g?osu wykorzystuje si? protok? IP, do ktrego prawdopodobie?stwo w?amania si? jest znacznie wi?ksze, ni? w przypadku tradycyjnych ??cz PSTN, us?ugi VoIP s? bardziej nara?one na ataki. Jednim z nich mo?e by? DoS (Denial of Service), czy nawet DDoS (Distributed DoS), ktry uniemo?liwia korzystanie z us?ugi. Cz??? bramek VoIP tak?e jest podatna na tego rodzaju ataki! Ponadto w kontek?cie telefonii IP mwi? mo?na tak?e o z?o?liwych atakach na QoS, maj?cych na celu doprowadzenie do zak?oce? transmisji danych i op?nie?, podszywaniu si? (tzw. spoofing), czy nawet przej?ciu sesji i kradzie?y to?samo?ci w celu nieautoryzowanego dostepu do us?ugi na koszt abonenta ofiary. W wi?kszo?ci przypadkw winny jest du?o ta?szy od klasycznego, programowy system, oraz brak wiedzy o tym, jak skutecznie si? zabezpieczy?. Szwajcarski programista, Ruben Unteregger, napisa? program umo?liwiaj?cy pods?uchiwanie po??cze? VoIP nawi?zywanych np. za pomoc? programu Skype. Kod z?o?liwego oprogramowania zosta? co prawda udost?pniony publicznie jako OpenSource i stworzony jedynie w celu zwrcenia uwagi, jednak mimo to, nie wolno zapomina? o lukach w aplikacjach, oraz osobach ktre w odr?nieniu od szwajcara, nie maj? dobrych intencji.

12. Podsumowanie
Aktualnie, telefonia VoIP jest ju? oglnodost?pna, prosta w obs?udze i co najwa?niejsze ta?sza w porwnaniu z innymi rozwi?zaniami. Niewielkim kosztem mo?na z niej korzysta? niemal?e na ca?ym ?wiecie, a sami us?ugodawcy mog? zredukowa? koszta zwi?zane z utrzymaniem ??cz nawet o 30%. Technologia ta, od chwili jej powstania sta?a sie na tyle wiarygodna, ?e korzysta z niej ju? kilka du?ych korporacji. Wybr w?rd us?ugodawcw VoIP tak?e jest ju? bardzo szeroki i ka?da osoba powinna we w?asnym zakresie decydowa? o tym, z us?ug ktrego operatora skorzysta.

 
Share
designed by digi-led.pl
góra
...Copyright © 2010-2013, Ekipa openrouter.info