Ostatnio Na Forum
Logowanie

Polityka prywatno?ci

Portal openrouter.info stosuje pliki cookies ("ciasteczka") pozwalające na dostosowanie zawartości portalu do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek oznacza akceptację umieszczenia ich na urządzenia użytkownika. Zmianę ustawień pliku ciasteczek można wykonać zmieniając opcję w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Email

Jak zapewne wi?kszo?? osób zauwa?y?a, projekt OpenWrt ma do?? du?e zaleg?o?ci je?eli chodzi o wparcie urz?dze? z nowymi uk?adami SoC Broadcoma.

Szczególnie dokuczliwe jest to ze wzgl?du na popularno?? na naszym rynku niektórych routerów takich producentów jak Netgear czy Asus. Na niektóre platformy istniej? nieoficjalne obrazy (RT-N16...) ale generalnie brak jest ich obs?ugi przez wersj? rozwojow? OpenWrt czyli tzw. trunka.

Najbardziej i najlepiej obs?ugiwane s? obecnie platformy bazuj?ce na uk?adach Qualcomm Atheros oraz Ralink. Dost?p do dokumentacji oraz du?a gama produktów na rynku zaowocowa?a obecnym stanem projektu i przyczyni?a si? do wyboru urz?dze? przez u?ytkowników.

A co z Broadcomem? W g?ównej mierze powodem wsparcia jest brak dokumentacji. Projekt OpenWrt decyduj?c si? na w??czenie do repozytorium kodu bazuje na jego stanie licencyjnym - powinien on by? wolny i pozbawiony ogranicze?. Mimo udost?pniania przez niektórych producentów kodów ?ród?owych (co zreszt? powinni robi? wszyscy sprzedaj?cy swoje routery z linuksem na pok?adzie), sterownik sieci przewodowej, tzw gmac, nigdy nie zosta? udost?pniony na wolnej licencji. Spowodowa?o to obecno?? nieoficjalnych obrazów np. dla wspomnianego ju? Asusa RT-N16, ale tak?e ca?kowity brak oficjalnych obrazów od OpenWrt.

Sytuacja mo?e si? zmieni? nagle - zmiany w repozytorium w ostatnich tygodniach wprowadzaj? ró?norodne poprawki zwi?zane z Broadcomem - od wsparcia dla WLAN na procedurach budowy obrazów sko?czywszy. Brakuj?cym ogniwem by? sterownik Gmac.

Wiki projektu wzbogaci?o si? link do opublikowanej specyfikacji dla tych uk?adów. Je?eli jest ona spójna, mo?na mie? nadziej?, ?e w najbli?szym czasie szybko pojawi si? pierwszy kod zwi?zany z obs?ug? sieci dla uk?adów Broadcoma - a tym samym pojawi? si? obrazy na nowych routerów.

 
Share

Nie masz wystarczaj?cych uprawnie? do komentowania.

designed by digi-led.pl
gĂłra
...Copyright © 2010-2013, Ekipa openrouter.info