Ostatnio Na Forum
Logowanie

Polityka prywatno?ci

Portal openrouter.info stosuje pliki cookies ("ciasteczka") pozwalające na dostosowanie zawartości portalu do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek oznacza akceptację umieszczenia ich na urządzenia użytkownika. Zmianę ustawień pliku ciasteczek można wykonać zmieniając opcję w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Email Drukuj
Rozdzia? I
Postanowienia oglne 1. O regulaminie
  1. Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie swobody korzystania z forum i portalu, ani tym bardziej ograniczanie dost?pu do nich. Regulamin jest zbiorem zasad, ktrych przestrzeganie ma pozwoli? wykorzysta? narz?dzia jakimi s? forum i portal w sposb optymalny.
  2. Ka?dy ma prawo do wyra?ania opinii na temat regulaminu, oraz do zaproponowania dodania, b?d? usuni?cia dowolnego paragrafu. Mo?na to zrobi? publicznie na forum, lub przes?a? prywatn? wiadomo?? do jednego z administratorw za pomoc? mechanizmw wbudowanych w forum.
  3. Regulamin obowi?zuje od momentu jego opublikowania, a wszelkie ewentualne zmiany w nim zachodz?ce wdra?ane s? w ?ycie ze skutkiem natychmiastowym.
  4. W odniesieniu do regulaminu, ka?dy u?ytkownik, zobowi?zuje si? do podawania numeru rozdzia?u, punktu i podpunktu wed?ug przyj?tej konwencji - [rozdzia?].[punkt][podpunkt] (np. 1.2c).
  5. Administratorzy zastrzegaj? sobie prawo do dobrowolnego i nieobowi?zkowego poinformowania wszystkich zarejestrowanych u?ytkownikw o zmianach w tym dokumencie, dowolnie wybran? przez siebie drog? komunikacji.
  6. Dokonuj?c rejestracji, ka?dy u?ytkownik automatycznie akceptuje niniejsze postanowienia i zobowi?zuje si? do ich przestrzegania. Nieznajomo?? zasad nie jest wyt?umaczeniem w przypadku nadu?ycia.
 2. Cele dzia?ania OpenRouter
  1. OpenRouter s?u?y przede wszystkim WYMIANIE WIEDZY o sieciach komputerowych oraz alternatywnym oprogramowaniu do urz?dze? sieciowych.
  2. Forum umo?liwia uzyskiwanie pomocy przy rozwi?zywaniu problemw, wymian? opinii i do?wiadcze?. Jego dzia?anie opiera si? na wzajemnej pomocy wszystkich u?ytkownikw.
  3. Jednym z celw funkcjonowania portalu jest stworzenie wsplnoty, dlatego te? wszelkie dzia?ania maj?ce na celu tworzenie podzia?w i wzmaganie antagonizmw pomi?dzy u?ytkownikami, nie b?d? mile widziane.
  4. Serwis umo?liwia wymian? informacji na temat ofert kupna i sprzeda?y produktw oraz us?ug zwi?zanych z IT. Jedynym wymogiem jest korzystanie ze specjalnie do tego celu stworzonego dzia?u i przestrzeganie zasad w nim panuj?cych.
 3. Zasady panuj?ce na OpenRouter
  1. Korzystanie z serwisu jest ca?kowicie bezp?atne i dobrowolne, a mo?liwo?? postowania i komentowania posiadaj? wy??cznie osoby zarejestrowane.
  2. Zabrania si? publikowania tre?ci i materia?w wulgarnych, pornograficznych, nieetycznych, obra?aj?cych czyje? uczucia religijne lub uznawanych powszechnie za obra?liwe. Dotyczy to wszelkich tre?ci wprowadzonych przez u?ytkownika - w wiadomo?ciach, pseudonimie, podpisie, emblemacie i innych.
  3. Ka?dy uzytkownik zgadza si? nie u?ywa? portalu i/lub forum do zamieszczania materia?w, ktre s? fa?szywe, niedok?adne, obsceniczne, wzmagaj? nienawi??, zastraszaj?, profanuj? warto?ci, ingeruj? w czyj?? prywatno?? lub ?ami? obowi?zuj?ce w Polsce prawo
  4. Zabrania si? jawnej i celowej reklamy innych portali, for dyskusyjnych i stron komercyjnych, w tym serwisw informacyjnych sprzedaj?cych reklamy. Strony prywatne, nie s? uznawane za komercyjne.
  5. Zawarto?? ka?dej wiadomo?ci wyra?a pogl?dy i opinie jej autora, a zesp? moderuj?cy i administracja nie ponosz? odpowiedzialno?ci za te tre?ci.
  6. Administratorzy i moderatorzy podejmuj? starania maj?ce na celu usuwanie wszelkich materia?w uznawanych za obra?liwe, w mo?liwie jak najkrtszym czasie.
  7. Na OpenRouter nie funkcjonuj? rangi zwi?zane z ilo?ci? wys?anych postw, spotykane cz?sto w innych serwisach. Aktywne uczestniczenie w dyskusjach jest oczywi?cie mile widziane - nale?y jednak pami?ta?, i? wi?ksz? wymow? ma poziom merytoryczny publikowanych materia?w, ni? ich ilo??.
  8. Zabrania si? samowolnego publikowania cudzych danych personalnych i teleosobowych.
  9. Wobec zasad obowi?zuj?cych na forum i portalu, wszyscy u?ytkownicy s? rwni. Do ich przestrzegania zobowi?zani s? zwykli u?ytkownicy, moderatorzy, oraz administratorzy.
  10. Szczeg?owe wskazwki dotycz?ce publikowania wiadomo?ci na forum, znajduj? si? w IV rozdziale. niniejszego regulaminu.
 4. W?asno?? intelektualna u?ytkownikw
  1. Ka?dy u?ytkownik, przynale??cy do spo?eczno?ci OpenRouter ma prawo do pisania artyku?w, oraz recenzji po uprzednim zg?oszeniu tego faktu obs?udze portalu.
  2. Wszystkie napisane przez u?ytkownikw artyku?y s? ich niezbywaln? w?asno?ci? intelektualn?, a w serwisie publikowane s? w ramach licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs.
  3. Autor wyra?a ?wiadom? zgod? na modyfikacje i/lub przekszta?cenie dzie?a w celu poprawy czytelno?ci, b?d? usuni?cia wykrytych w tre?ci b??dw.
  4. Wspomnianych w punkcie 1.4c regulaminu zmian dokona? mog? jedynie administratorzy portalu, zachowuj?c przy tym informacj? o autorze.
  5. Osoby, ktre zdecydowa?y si? na publikacj? tre?ci w ramach portalu nie posiadaj? p?niejszego prawa do ich usuni?cia.
  6. Niniejszy regulamin nie wp?ywa, ani nie ogranicza w ?aden sposb uprawnie? autora wynikaj?cych z autorskiego prawa osobistego.
 5. Stosunek do osb nie przestrzegaj?cych regulaminu
  1. W przypadku drobnych odst?pstw od obowi?zuj?cych zasad, stosowane b?d? upomnienia, wraz ze wskazaniem punktu w regulaminie, ktry zosta? naruszony.
  2. Tematy, ktrych tre?? jest wynikiem nieznajomo?ci obowi?zuj?cych na zasad, b?d? zamykane, lub przenoszone.
  3. Posty ra??co naruszaj?ce regulamin, b?d? moderowane, b?d? bezpowrotnie usuwane.
  4. Osobom permanentnie i celowo ?ami?cym regulamin, korzystanie z serwisu zostanie uniemo?liwione.
 6. Niejasno?ci i spory
  1. W przypadku jakichkolwiek w?tpliwo?ci, mo?na je wyra?a? publicznie na forum w dziale "Opinie, og?oszenia, pytania", b?d? wysy?aj?c prywatn? wiadomo?c do zespo?u moderuj?cego.
  2. Osoby nie zgadzaj?ce si? z decyzjami i dzia?aniami podejmowanymi przez moderatorw lub administratorw, powininny skontaktowa? si? bezpo?rednio z osob?, co do ktrej poczyna? maj? zastrze?enia.
  3. U?ywanie dzia?u "Opinie, og?oszenia, pytania" do rozstrzygania sporw pomi?dzy u?ytkownikami jest zabronione i b?dzie surowo karane.
Rozdzia? II
Obs?uga serwisu 1. Wskazwki oglne
  1. Porad dotycz?cych obs?ugi forum i/lub portalu nale?y szuka? w pomocy dostepnej w ramach portalu OpenRouter.
  2. W przypadku problemw z obs?ug?, wynikaj?cych z nieznajomo?ci mechanizmw serwisu, u?ytkownicy maj? prawo zada? pytanie moderatorom.
  3. W przypadku usterek, b?d? b??dw dzia?ania, nale?y zg?asza? je bezpo?rednio do administracji lub na forum.
 2. Rejestracja
  1. Ka?da osoba fizyczna ma prawo do za?o?enia tylko i wy??cznie jednego konta i jest zobligowana do korzystania wy??cznie z niego.
  2. U?ytkownik decyduj?cy si? na opublikowanie swoich danych osobowych, w szczeglno?ci takich jak nazwisko, numer telefonu, czy adres, powinien zdawa? sobie spraw? z wynikaj?cych z tego zagro?e?.
  3. Podczas rejestracji wy?wietlany jest niniejszy regulamin i zaakceptowanie jego tre?ci w pe?nym brzmieniu jest warunkiem koniecznym do pomy?lnego zako?czenia procesu rejestracji.
  4. Rejestracja jest rwnoznaczna z wyra?eniem zgody na otrzymywanie wiadomo?ci email i PW, niezb?dnych do informowania u?ytkownikw o zmianach w funkcjonowaniu serwisu. Wiadomo?ci do wszystkich u?ytkownikw rwnocze?nie wysy?a? mog? wy??cznie administratorzy.
 3. Zasady dotycz?ce pseudonimu (nicka)
  1. Osoba wype?niaj?ca formularz rejestracyjny zobowi?zuje si? do wybrania unikatowego i nie wprowadzaj?cego nikogo w b??d pseudonimu (loginu).
  2. Ka?dy nick wybierany jest raz i do?ywotnio. Oznacza to, i? wybranego przy rejestracji loginu nie mo?na zmieni?.
  3. D?ugo?? wybieranego pseudonimu powinna by? ograniczona do rozs?dnego minimum.
 4. Zasady dotycz?ce sygnatur (podpisw)
  1. Maksymalna, dozwolona d?ugo?? sygnatury na forum wynosi 250 znakw.
  2. Dobieraj?c tre?? podpisu, ka?dy zarejestrowany u?ytkownik zobowi?zuje si? do nie stosowania przesadnego formatowania.
  3. Wielko?? czcionki nie mo?e przekracza? rozmiaru 13 pikseli i nie mo?e by? mniejsza, ni? 9 pikseli.
  4. Podpis nie mo?e zawiera? tre?ci niezgodnych z polskim prawem i w ?aden sposb narusza? godno?ci innych osb.
  5. Odno?niki w podpisach nie mog? prowadzi? do stron pornograficznych, niezgodnych z polskim prawem i stron, ktrych g?wnym zadaniem jest nak?anianie u?ytkownikw do dokonania jakichkolwiek zakupw.
  6. Nie zezwala si? na stosowanie jakichkolwiek banerw reklamowych.
 5. Zasady dotycz?ce emblematu (awataru)
  1. U?ytkownik ma prawo u?y? w?asnego awataru, b?d? skorzysta? z jednego, spo?rd dost?pnych w galerii emblematw.
  2. Zakazuje si? stosowania animowanych obrazkw.
  3. Awatar nie mo?e obra?a? niczyich uczu?, oraz zawiera? drastycznych scen.
  4. Zabronione jest podszywanie si? pod obs?ug? serwisu, w szczeglno?ci u?ywanie takich awatarw, jak "Administrator", czy "Moderator".
  5. Administratorzy i moderatorzy maj? prawo usun?? emblemat ?ami?cy jakikolwiek punkt niniejszego regulaminu bez ostrze?enia.
Rozdzia? III
Prawa i obowi?zki 1. Prawa osb niezarejestrowanych (go?ci)
  1. Osoba niezarejestrowana w serwisie ma prawo do przegl?dania, przeszukiwania i czytania jego zawarto?ci.
  2. Ka?dy go?? ma prawo do rejestracji, co powoduje zmian? jego statusu na "u?ytkownika". W sytuacji, gdy nie chce jednak publikowa? ?adnych tre?ci, a wy??cznie czyta? zamieszczone wiadomo?ci, powinien rozwa?y? wariant pozostania "go?ciem".
 2. Prawa i obowi?zki u?ytkownikw
  1. Wszyscy zarejestrowani u?ytkownicy dziedzicz? uprawnienia go?ci, a ponadto posiadaj? tak?e mo?liwo?? postowania, zak?adania nowych tematw, wysy?ania propozycji artyku?w oraz oddawania g?osw w ankietach.
  2. U?ytkownicy maja mo?liwo?? wysy?ania PW (prywatnych wiadomo?ci) z poziomu forum.
  3. Ka?da zarejestrowana osoba posiada w?asny profil i ma prawo wykorzystywa? wszystkie jego funkcjonalno?ci.
  4. U?ytkownicy maj? obowi?zek powiadamia? moderatorw o ?amaniu regulaminu czy innych nieprawid?owo?ciach. S?u?y do tego odpowiedni przycisk, znajduj?cy si? przy ka?dym po?cie.
  5. Zabrania si? "zabawy" w moderatora, czyli pisania wypowiedzi w stylu "Nie to forum", bez dodatkowego wk?adu w rozwi?zanie problemu, czy konwersacj?.
  6. Ka?dy u?ytkownik ma obowi?zek przestrzegania regulaminu i podporz?dkowywania si? w ramach seriwsu OpenRouter decyzjom moderatorw i administratorw.
 3. Prawa i obowi?zki moderatorw
  1. Moderatorzy posiadaj? wszystkie prawa zwyk?ych u?ytkownikw, a tak?e dodatkowe uprawnienia niezb?dne do sprawowania opieki nad serwisem.
  2. Na moderatorach spoczywa obowi?zek czuwania nad porz?dkiem panuj?cym na forum i w portalu, oraz interesowania si? publikowanymi tre?ciami intensywniej ni? zwykli u?ytkownicy.
  3. Ka?dy powinien s?u?y? rad? i pomoc? niedo?wiadczonym u?ytkownikom.
  4. Moderatorzy posiadaj? prawo do blokowania i odblokowywania tematw, oraz przenoszenia ich do innych kategorii, dzielenia w?tkw na cz??ci, edytowania i usuwania postw innych uzytkownikw, w celu poprawienia spjno?ci poruszanej na danym forum tematyki.
  5. W przypadku ?amania regulaminu, moderatorzy maj? prawo do na?o?enia cenzury na publikowane tre?ci.
  6. ?aden moderator nie ma obowi?zku publicznego informowania o zastosowaniu sankcji ani t?umaczenia si? z podj?tych dzia?a?, powinni jednak odpowiada? na prywatne wiadomo?ci wysy?ane do nich w sprawach dotycz?cych ich dzia?a?.
  7. O tym kto zostanie moderatorem decyduj? administratorzy. Aby zosta? moderatorem nale?y przestrzega? regulaminu i pomaga? w przestrzeganiu go innym, udziela? si? w dyskusjach, oraz pisa? m?drze i na temat.
 4. Prawa i obowi?zki administratorw
  1. Administratorzy posiadaj? najwy?sze uprawnienia, w tym oczywi?cie wszystkie uprawnienia u?ytkownikw i moderatorw.
  2. Ka?dy cz?onek administracji ma prawo zablokowa? wybranym u?ytkownikom dost?p do serwisu, ze wzgl?du na naruszanie regulaminu.
  3. Administratorzy mog? zmienia? sk?ad grup u?ytkownikw, w szczeglno?ci moderatorw.
  4. Administracja nie ma obowi?zku informowa? o swoich posuni?ciach wszystkich u?ytkownikw.
  5. Wszystkie czynno?ci podj?te przez administratora powinny by? skonsultowane z innymi administratorami.
  6. Administratorzy maj? obowi?zek uwzgl?dnia? opinie u?ytkownikw i moderatorw w sprawach zmian na forum i portalu, nie s? jednak nimi w ?aden sposb zobligowani.
  7. Obowi?zkiem ka?dego administratora jest dbanie o dobre imi? spo?eczno?ci, oraz prawid?owe funkcjonowanie portalu i forum w ramach swoich mo?liwo?ci i umiej?tno?ci.
  8. Administratorzy powinni stara? si? podnosi? komfort i u?atwia? u?ytkownikom korzystanie z serwisu.
 5. Odpowiedzialno?? twrcw serwisu
  1. Administratorzy i obs?uga serwisu nie odpowiadaj? za tre?? wypowiedzi zamieszczanych na forum przez U?ytkownikw.
  2. Obs?uga nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za u?yteczno??, dok?adno?? i kompletno?? jakiejkolwiek wypowiedzi zamieszczonej na forum dyskusyjnym.
Rozdzia? IV
Prowadzenie dyskusji 1. O czym nale?y pami?ta? przed wys?aniem wiadomo?ci na forum
  1. Ka?dy u?ytkownik, przed za?o?eniem nowego w?tku zobligowany jest do sprawdzenia czy temat nie by? ju? na forum poruszany, a odpowied? na dane pytanie ju? nie pad?a.
  2. Wszyscy zarejestrowani u?ytkownicy zobowi?zuj? si? do wcze?niejszego skorzystania z wyszukiwarki internetowej (np. Google), prbuj?c najpierw tam znale?? odpowied? na nurtuj?ce pytania i napotkane problemy.
 2. Zak?adanie nowego tematu
  1. Ka?dy u?ytkownik zobowi?zuje si? do zak?adania tematw w odpowiednim dziale. Ka?de forum posiada pewien zakres tematyczny, ktry u?ytkownicy zgadzaj? si? przestrzega? podczas umieszczania na nim swoich postw. O tym, jakiemu tematowi po?wi?cone jest dane forum, wywnioskowa? mo?na z nazwy, czy komentarza.
  2. Temat wypowiedzi powinien by? krtki, lecz mo?liwie najdok?adniej precyzuj?cy poruszan? problematyk?. Fatalne tytu?y to np. "Pomocy!!!", "WA?NEEE!". Posty o takich tematach mog? zosta? zamkni?te przez moderatora do czasu podania w?a?ciwego tytu?u.
  3. Niedopuszczalne jest zak?adanie tego samego tematu kilka razy na tym samym, b?d? rznych forach. W sytuacjach, gdy temat trafi? nie tam gdzie trzeba, nale?y u?y? odpowiedniego przycisku i poprosi? o przeniesienie go na w?a?ciwe miejsce.
  4. Na forum obowi?zuje zasada JEDEN W?TEK = JEDNO PYTANIE, a autorzy tematw zobowi?zuj? si? do nie umieszczania pyta? na niezwi?zane ze sob? tematy w jednym w?tku, co odstrasza u?ytkownikw i wprowadza chaos.
  5. Zadaj?c pytanie, u?ytkownicy dok?adaj? wszelkich stara?, aby dostarczy? rozmwcom jak najwi?cej informacji o napotkanym problemie. Oznacza to, i? ka?dy w?tek powinien zawiera? szczeg?owy opis, oraz ew. zacytowane b?edy, opis okoliczno?ci wystapienia problemu i wszystko, co mo?e mie? wp?yw na wyst?pienie problemu.
  6. Ka?dy u?ytkownik ma prawo do swoich pogl?dw i opinii, dlatego nie nale?y rozpoczyna? tematu, ktry najprawdopodobniej doprowadzi do powstania konfliktu mi?dzy u?ytkownikami.
 3. Odpowiadanie na pytania
  1. Udzielaj?c odpowiedzi na czyje? pytanie, u?ytkownicy dok?adaj? wszelkich stara? aby ich wypowiedzi by?y konstruktywne i pomocne. Komentarze typu: "popieram przedmwc?" nie powinny by? publikowane.
  2. Ka?dy zarejestrowany u?ytkownik zobowi?zuje si? do pisania na ?ci?le okre?lony przez autora w?tku temat.
  3. Uwagi na temat b??dw stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych przekazywane powinny by? autorowi, wy??cznie za pomoc? prywatnych wiadomo?ci lub email. Publicznie dost?pne forum nie jest odpowiednim miejscem do tego typu dzia?a?.
  4. U?ytkownicy zgadzaj? si? nie u?ywa? w odpowiedziach agresywnego j?zyka. Inni u?ytkownicy s? tak?e lud?mi - maj? swoje uczucia i jak ka?dy, pope?niaj? te? czasem b??dy.
 4. Formu?owanie tre?ci wiadomo?ci
  1. U?ytkownicy dbaj? o kultur? i staraj? si? pos?ugiwa? j?zykiem jak najbardziej komunikatywnym. Dotyczy to zarwno unikania wszelkich wulgaryzmw, jak i dbania o ortografi?, gramatyk? i interpunkcj?.
  2. Postuj?cy dok?adaj? wszelkich stara?, aby nie nadu?ywa? emotikonek i unika? przesadnego formatowania tekstu przy pisaniu wiadomo?ci.
  3. U?ytkownicy zobowi?zuj? si? do nie pisania postw wielkimi literami. W sieci zachowanie takie traktowane jest jako krzyk.
  4. Cytuj?c inne osoby, nale?y wyci?? fragmenty nie dotycz?ce bezpo?rednio problemu. W tym celu, stosowany powinien by? znacznik QUOTE.
  5. Osoby publikuj?ce jakie? materia?y zobowi?zuj? si? do podania ich ?rd?a, a w skrajnych przypadkach tak?e do uzyskania zgody autora na publikacj?. Absolutnie niedopuszczalne jest publikowanie cudzych materia?w jako w?asnych.
  6. U?ytkownicy zachowuj? szczegln? ostro?no?? pisz?c z humorem lub sarkazmem. Bez osobistego kontaktu ?art mo?e by? odebrany jako z?o?liwa krytyka.
 
Share
designed by digi-led.pl
góra
...Copyright © 2010-2013, Ekipa openrouter.info