Ostatnio Na Forum
Logowanie

Polityka prywatno?ci

Portal openrouter.info stosuje pliki cookies ("ciasteczka") pozwalające na dostosowanie zawartości portalu do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek oznacza akceptację umieszczenia ich na urządzenia użytkownika. Zmianę ustawień pliku ciasteczek można wykonać zmieniając opcję w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

IPv6 protoko?em nowej generacji

Email Drukuj

Protok? IPv6 powsta? jako odpowied? na ko?cz?c? si? przestrze? adresow? IPv4 oraz problemy, ktre zosta?y wykryte w sieciach wraz z ich rozwojem. W odr?nieniu od obecnie stosowanych 32-bitw, nowa przestrze? adresowa budowana jest o adresy IP d?ugo?ci 128 bitw. Dzi?ki temu mo?liwe jest wyeliminowanie wszelkich konstrukcji sztucznie zwi?kszaj?cych przestrze? adresow? IPv4 adresy prywatne, NAT, czy tymczasowe przydzielanie adresw w oparciu o DHCP.

Podstawowe zalety i w?a?ciwo?ci IPv6:

 • wi?ksza, 128-bitowa, przestrze? adresowa
 • adresy typu unicast i multicast
 • prostszy i bardziej efektywny nag?wek pakietw IP
 • agregacja adresw
 • wbudowane mechanizmy bezpiecze?stwa
 • autokonfiguracja
 • mobilno?? adresw


Format IPv6
Adres IPv6 ma ca?kowicie inn? posta? od tego, znanego nam z IPv4, do ktrego jeste?my przyzwyczajeni. 128-bitowy ci?g podzielony zosta? na 16-bitowe cz??ci, ktre dla uproszczenia notacji rozdzielone s? od siebie dwukropkami (:). Ka?dy z blokw zapisany jest w postaci heksadecymalnej. Ponadto stosowane s? nast?puj?ce zasady:

 • zapis jest niewra?liwy na wielko?? liter
 • Ka?dy 16-bitowy blok zer mo?e zosta? zast?piony podwjnym znakiem dwukropka (::), a je?eli tych blokw, kolejno po sobie. wyst?puje wi?cej ni? jeden, to nadal mo?na je skrci? do tej postaci.
 • ka?de zera na pocz?tku bloku mog? zosta? omini?te

IPv6 Unicast Address
Adres IPv6 sk?ada si? zazwyczaj z dwch cz??ci 64-bitowego prefixu sieciowego, oraz 64-bitowego adresu hosta. Ten drugi jest zazwyczaj automatycznie generowany z adresu MAC karty sieciowej lub przyznawany sekwencyjnie. Istnieje szereg typw adresw unicastowych:

 • IPv4 Compatible IPv6 Address s?u?y do tunelowania pakietw IPv6 w sieciach IPv4. Ma posta? ::A.B.C.D, czyli 96 bitw poprzedzaj?cych adres IP/
 • Site Local Unicast Address adresy z puli prywatnej nieroutowalne w globalnej strukturze internetu.
 • Global Unicast Address odpowiednik adresw klasy A, B i C z IPv4; adresy tego typu prefiksem 2000::/3, obs?uguje agregacj? prefiksw, ktra dokonywana jest w obr?bie jednostki organizacyjnej lub przez ISP. Adres tego typu sk?ada si? z 3 cz??ci: 48-bitw prefixu us?ugodawcy zaczynaj?cych si? sekwencj? 001, 16 bitw identyfikatora podsieci oraz 64 bity adresu hosta.
 • Link-Local Unicast Address adres u?ywany tylko w obr?bie danego po??czenia fizycznego, s?u??cy do bezstanowej autokonfiguracji urz?dze?, oraz odnajdywania prawid?owych scie?ek do s?siadw; rozpoczyna si? prefiksem FE80::/10
 • Unspecified Address adres nieokre?lony u?ywany przez aplikacje.


IPv6 Anycast Address
Adres ten jest rodzajem adresu unicast przypisanym jednocze?nie do wielu interfejsw, wielu urz?dze?, w segmencie sieci. Pakiet wys?any na adres anycast zostanie dostarczony do najbli?szego interfejsu pos?uguj?cego si? tym adresem (b?dzie on okre?lony na poziomie protoko?u routingu). Adres tego typu mo?e by? u?ywany jedynie jako adres docelowy!


IPv6 Multicast Address
Adres typu multicast pe?ni t? sam? rol? jak w przypadku IPv4 okre?la logiczn? grup? odbiorcw, do ktrych zaadresowany jest pakiet. W odr?nieniu od IPv4 jego zasi?g mo?e by? jednak ograniczony do danego zakresu. Okre?la to drugi oktet w prefiksie po 0xFF. Ograniczenie mo?e obejmowa?: interface-local (1), link-local (2), subnet-local (3), admin-local (4), site-local (5), organization-local (8) lub by? pozbawione ogranicze? jako global (8). Pierwszy oktet po 0xFF okre?la za? czy adres multicastowy jest tymczasowy (transient (8)) czy permenentny (permanent (1)). Sam prefix adresw multicastowych ma posta? FF00::/8.

Adresy specjalne
Specyfikacja IPv6 wyr?nia tak?e kilka adresw specjalnych:

 • ::/128 adres sk?adaj?cy si? z samych zer, tak zwany nieokre?lony. Mo?e by? u?ywany jedynie przez aplikacje.
 • ::1/128 loopback, odpowiednik 127.0.0.1 w IPv4
 • ::/96 zero-prefix address, u?ywany do zachowania kompatybilno?ci z IPv4
 • ::ffff:0:0/96 prefix u?ywany do mapowania adresw IPv4 na IPv6.
 • ff00::/8 prefix multicastowy

Wdra?anie IPv6
IPv6 nie jest jeszcze powszechnie stosowany w sieciach komputerowych. Wi?kszo?? systemw i profesjonalnych urz?dze? aktywnych jest ju? jednak przystosowanych do obs?ugi tego protoko?u, dlatego sieci IPv4 i IPv6 wsp?istniej? obecnie obok siebie. Istnieje kilka metod ich integracji. a obecnie chyba najpopularniejsz? metod? 'przy??czenia si?' do 'nowej sieci' jest skorzystanie z us?ug tzw. Tunnel Brokera.

Inne Strony

 
Share
designed by digi-led.pl
góra
...Copyright © 2010-2013, Ekipa openrouter.info