Ostatnio Na Forum
Logowanie

Polityka prywatno?ci

Portal openrouter.info stosuje pliki cookies ("ciasteczka") pozwalające na dostosowanie zawartości portalu do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek oznacza akceptację umieszczenia ich na urządzenia użytkownika. Zmianę ustawień pliku ciasteczek można wykonać zmieniając opcję w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Email Drukuj

Ka?dy dysk czy inny no?nik ?eby by? dost?pny dla u?ytkowników nale?y najpierw do??czy? do struktury katalogowej, czyli mówi?c potocznie "zamontowa?" system plików. To s?owo jest spolszczeniem angielskiego s?owa mount od nazwy programu który t? czynno?? wykonuje.

Kernel linuksowy obs?uguje wiele ró?nych systemów plików. W OpenWrt mamy do czynienia g?ównie z kilkoma z nich (np. dyskach USB) ale zamontowa? mo?na tak?e inne protoko?y. Przed zamontowaniem nale?y pami?ta?, ?e musi istnie? katalog do którego b?dziemy montowa? zasoby. Dla tych przyk?adów zak?adamy ?e b?dzie to katalog /mnt/siec a mo?na go utworzy? wydaj?c polecenie

mkdir -p /mnt/siec

FAT16/FAT32

Najbardziej chyba obecnie rozpowszechniony, maj?cy swoje ograniczenia (m.in, brak wsparcia dla plików o wielko?ci wi?kszej ni? 4GB, brak systemu uprawnie?, brak dowi?za? symbolicznych), ale obs?uguj?cy d?ugie nazwy plików. Aby zamontowa? ten system plików niezb?dny jest pakiet kmod-fs-vfat oraz strony kodowe - domy?lna kmod-nls-cp437 oraz kmod-nls-iso8859-1.

mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/siec

ext2/ext3/ext4

Rozpowszechniony w ?wiecie linuksowym. Najbardziej polecany (bo tzw. natywny) do wspó?pracy z OpenWrt. Na pendrive nale?y raczej wybra? ext2. Ext3 i ext4 posiadaj? system z kronik?, która znacznie zabezpiecza przez utrat? danych, ale powoduje za to zb?dne zapisy do pami?ci co po pewnym czasie mo?e doprowadzi? do awarii no?nika. Do dzia?ania niezb?dny jest pakiet kmod-fs-ext2 (lub odpowiednio kmod-fs-ext3, kmod-fs-ext4)

mount -t ext2 /dev/sda1 /mnt/siec

lub odpowiednio

mount -t ext3 /dev/sda1 /mnt/siec

mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/siec

Ma?a uwaga: ext4 obs?uguje te? systemy ext2 i ext3. Mo?na si? wi?c spotka? z sytuacj?, kiedy montowany no?nik (zw?aszcza kiedy jest to robione automatycznie przez block-hotplug), mimo ?e zawiera np. system ext2 zamontowany zosta? przy u?yciu ext4. Jest to normalna sytuacja.

NTFS

Rozpowszechniony we wspó?czesnych systemach Windows. S? dwie implementacje - standardowo zawarta w j?drze linuksowym pozwalaj?ca na odczyt (i na zapis, ale jest to ryzykowne), dost?pna po instalacji pakietu kmod-fs-ntfs

mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt/siec

oraz druga - u?ywaj?ca mechanizmu zwanego fuse, dost?pna po instalacji pakietu ntfs-3g:

ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/siec

Polecana jest raczej instalacja tego drugiego pakietu. Je?eli dodatkowo zostanie zainstalowany pakiet mount.ntfs-3g mo?na te? to zrobi? standardowo przez opcje programu mount

mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/siec

SMBFS (CIFS - samba)

Sieciowy system plików, ma?o wydajny ale rozpowszechniony w ?wiecie Windows (tzw. "Otoczenie sieciowe"). Po instalacji pakietu cifsmount mo?na zamontowa? go wydaj?c polecenie

mount.cifs \\\\192.168.1.2\\dyski /mnt/siec -o user=Administrator

NFS

Kolejny sieciowy system plików, który mo?na spotka? w ?wiecie unixa. Po instalacji pakietu nfs-utils mo?na go zamontowa? poleceniem

mount.nfs 192.168.1.2:/zasob /mnt/siec

 

Nie wszyscy zdaj? sobie spraw? z mo?liwo?ci zamontowania tak?e innych protoko?ów, takich jak ssh czy ftp.

SSH

Znany sposób dost?pu do zdalnego systemu. Ale maj?c zainstalowane sftp (np. pakiet openssh-sftp-server) lub standardowy openssh-server mo?na podmontowa? ten zasób. Niezb?dna jest instalacja pakietu sshfs.

sshfs Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .1.2:/ /mnt/siec

FTP

Kolejny znany i popularny sposób dost?pu do plików. Aby podmontowa? ftp nale?y zainstalowa? pakiet curlftpfs. Montowanie w wersji ftp z u?ytkownikiem anonimowym:

curlftpfs 192.168.1.2 /mnt

 

Ka?dy program ma jeszcze swoje dodatkowe opcje (zwykle dost?pne po podaniu prze??cznika -h), pozwalaj?ce na zdefiniowane u?ytkownika, praw dost?pu, hase? itd. Warto si? z nimi zaznajomi? podczas prób montowania systemów plików. Nie zosta?y tu opisane wszystkie sposoby i wszystkie mo?liwe systemy plików.

 
Share
designed by digi-led.pl
gĂłra
...Copyright © 2010-2013, Ekipa openrouter.info