Ostatnio Na Forum
Logowanie

Polityka prywatno?ci

Portal openrouter.info stosuje pliki cookies ("ciasteczka") pozwalające na dostosowanie zawartości portalu do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek oznacza akceptację umieszczenia ich na urządzenia użytkownika. Zmianę ustawień pliku ciasteczek można wykonać zmieniając opcję w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

U?yteczno?? Androida

Email Drukuj

Na rynku dost?pnych jest coraz wi?cej urz?dze? i telefonw wyposa?onych w system Android. Aplikacje na t? platform? do niedawna by?y pisane tylko w j?zyku Java, co zapewnia?o prawie pe?n? przenaszalno?? mi?dzy urz?dzeniami, a dzi?ki Android Market - sklepowi dla tej platformy mamy zapewniony dost?p do tysi?cy aplikacji od niezale?nych programistw realizuj?cych r?norodne cele.

Sprz?towo urz?dzenia - telefony wyposa?one s? w do?? silne procesory, pewn? ilo?? pami?ci RAM, modu? WLAN, aparat fotograficzny, modu? GSM/UMTS/3G, Bluetooth, USB, ekran LCD o do?? sensownej rozdzielczo?ci a tak?e modu? GPS oraz czasami sprz?tow? klawiatur? qwerty. Dzi?ki takiej konstrukcji smartfony staj? si? ciekawymi platformami pozwalaj?cym uzupe?ni? lub zast?pi? np. laptopa w niektrych zastosowaniach, a r?norodno?? interfejsw komunikacyjnych zapewnia sta?y dost?p do internetu w prawie ka?dych warunkach.

Poni?ej przedstawiono kilka programw pomocnych w codziennej pracy z routerami i sieciami.

 • przegl?darka www

Ka?dy system Android standardowo posiada wbudowan? przegl?dark? WWW. Nie ma wi?c wi?kszego problemu z dost?pem do panelu konfiguracyjnego routera i mo?liwo?ci? zmiany ustawie?. Niezale?nie od tej wbudowanej przegl?darki dost?pne s? te? inne, np. Opera Mini 5

alt

 • SSH

Je?eli obs?ugiwany sprz?t nie posiada interfejsu graficznego mo?na skorzysta? z klienta ssh i obs?ugiwa? ruter za pomoc? polece? tekstowych. Dzia?a jak normalny klient ssh, wi?c mo?na uruchomi? chocia? by program top. Je?eli telefon posiada sprz?tow? klawiatur? qwerty, obs?uga konsoli staje si? ca?kowicie bezproblemowa. Przedstawicielem tej grupy mo?e by? program ConnectBot. Zwyk?a konsola SSH do jakiej ka?dy mg? si? przyzwyczai?.

 • automatyzacja skryptw

Sama konsola mo?e by? przydatna w awaryjnych sytuacjach, jednak?e do automatyzacji zada?, np. wykonywania ci?gu polece? mo?na wykorzysta? automat. Wystarczy zdefiniowa? co ma by? wykonane i to po prostu. wykona? automatycznie. Przedstawicielem te grupy mo?e by? program Lazy Geek, pozwalaj?cym na wykonywanie polece? przez ssh i telnet, a tak?e autoryzacj? za pomoc? kluczy.

alt

 • monitoring wifi

Obecno?? modu?u WLAN poza samym faktem uzyskania po??czenia z routerem pozwala tak?e na wykorzystanie telefonu jako prosty skaner sieci bezprzewodowych. Sam telefon jest w stanie wskaza? dost?pne sieci i ich status (otwarta/szyfrowana). Ale dzi?ki dodatkowemu oprogramowaniu mo?na tak?e prze?ledzi? si?? sygna?y, nak?adanie si? poszczeglnych rzeczy itd. Przedstawicielem tej grupy mo?e by? Wifi Analyzer, pozwalaj?cy w ?adny sposb narysowa? pokrycie poszczeglnych kana?w.

alt

 • wizualizacja obszaru pokrycia

Z kolei obecno?? GPS i dost?pu do Google Maps pozwala na realizacj? prezentacji si?y sygna?u i pokrycia obszaru geograficznego. Wielko?? telefonu pozwala na dyskretne przeprowadzenie tego zadania nawet w supermarkecie czy na terenie biurowca. Przyk?adem takiego programu mo?e by? CDMA,GSM & WiFi Map Viewer

alt

 • WOL

Kolejnym zadaniem mo?e by? mo?liwo?? wybudzania urz?dze? z wykorzystaniem WOL. Przyk?adem tej grupy mo?e by? proWOL.

 • SNMP

Je?eli administrujemy zawodowo czy amatorsko sieci? mog? nas interesowa? r?norodne statystyki i parametry dzia?aj?cych urz?dze?. Z pomoc? w tym przypadku przychodzi uniwersalny protok? SNMP, pozwalaj?cy w gromadzenie i prezentacj? r?norodnych parametrw udost?pnionych przez routery i inne urz?dzenia. Przyk?adem tej grupy mo?e by? SNMP Manager

alt

 • router/AP

Starsze wersje platformy wymagaj? odpowiedniej modyfikacji telefonu (uzyskania roota), w nowszej wersji platformy jest to standardowo funkcja systemu operacyjnego - wsp?dzielenie ??cza GSM/UMTS przez wifi, BT lub kabel (USB). Dzi?ki czemu mo?na z telefonu zrobi? normalny ruter/AP udost?pniaj?cy Internet innym routerom, np. w celach testu. Ostatecznie mo?e to s?u?y? jak awaryjne ?rd?o po??czenia. Przedstawicielem tej grupy moze by? Barnacle Wifi Tether.

alt

 • serwer www/ftp

Nie nale?y zapomina? tak?e o mo?liwo?ci utworzenia prostego serwera www udost?pniaj?cego strony czy serwera FTP.

kWS - Android Web Server

alt

SwiFTP

alt

 • monitoring serwisw

Pozwalaj?ce na sprawdzenie stanu dzia?ania poszczeglnych us?ug w serwerze, w tym przypadku demona http - httpmon - HTTP Server Monitor

alt

 • torrenty

Nie nale?y zapomina?, ?e z poziomu telefony mo?na kontrolowa? serwisy ktre mamy uruchomione na routerach. Dzi?ki temu mo?liwe jest kontrolowania np. serwera torrent, dodawania nowych plikw, wyszukiwanie i sprawdzanie stanu pobranych danych.

Przyk?adem tej grupy mo?e by? Transdroid. Przedstawiony poni?ej program umo?liwia obs?ug? wielu fizycznych serwerw, wielu typw - z najpopularniejszych nale?y wymieni? Transmission, rtorrent, utorrent, wyszukiwanie torrentw, odczytywanie kana?w RSS a tak?e skanowanie kodw kreskowych i automatycznie wyszukiwanie produktw z mo?liwo?ci? dodania ich do kolejki.

alt
Przedstawione zestawienie nie jest z pewno?ci? kompletne - ale pomaga zorientowa? z r?norodno?ci mo?liwych zastosowa?. Nale?y zaznaczy?, ?e nie s? to jedyne dost?pne aplikacje dla danego typu; w Android Market mo?na znale?? z pewno?ci? dziesi?tki odpowiednikw realizuj?cych takie same lub podobne funkcje. Warto przejrze? i poszuka? odpowiednich aplikacji, bo dzi?ki tej platformie staje si? mo?liwa bie??ca kontrola systemw niezale?nie od miejsca przebywania. Prezentowane aplikacje dost?pne s? bezp?atnie w Android Market.

Zrzuty ekranu prezentowanych aplikacji zaczerpni?to z serwisu AndroidZoom.

 
Share
designed by digi-led.pl
góra
...Copyright © 2010-2013, Ekipa openrouter.info